Συμβουλές του αστυνομικού διοικητή Δημητσάνας προς τους κατοίκους της πόλης –και όχι μόνον- για την εορτή του Αγίου Νικολάου, το Δεκέμβριο του 1883. Το έγγραφο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Δημητσάνας. Για να μαθαίνουμε τι συνέβαινε δεκαετίες πριν στη χώρα μας….


 «ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠΕΝΩΜΑΤΑΡΧΟΥ - ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»


Προς απάσας τας αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχους, της υπ’ εμέ Αστυνομικής περιφερείας της πόλεως Δημητσάνας.


Άρθρον 1ον: Παρακαλούνται πάντες και πάσαι, όπως μεθ’ αύριον Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου ε.ε κατά την πανυγηρικήν εορτήν του Αγ. Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδωσίας μου εκτελέσωσιν γενικής καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης κομωπόλεως.
Read More

 Άρθρον 2ον: Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλλουσι την εγχώριαν αιδώ.


Άρθρον 3ον: Να θέσωσι φίμωτρα ανα τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και κτηνών, διαφόρων καταγωγών, γένους και φύσεως ή και ανθρωπογυναίων , ακαταλλήλου συμπεριφοράς εις ξένους, κατά την υπερτελούμενην ενθάδε πανήγυριν.


 Άρθρον 4ον: Να εμποδιστούν βία το γκάρισμα των όνων και μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλα΄δή των κατσουλιών.


Άρθρον 5ον: Θα τους πεθάνω δι’ άρθρον. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι, ιονωπώλαι, σιδηροπώλαι, λαχανοπώλαι, εστιάτορες, οπωροπώλαι, μη εξαιρετέων των γνωστών εν γένη εμπορευομένων θα τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα και να σκευάσουν διακιοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών και μέτρων, προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας. Οι παραβάτες του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 72 της Αστυνομικής τάυτης διατάξεως και του άρθρου 272 του ποινικού νόμου, περί βλάβης ηθών και τιμής.

Άρθρον 6ον: Απαγορέυεται το πλύσιμον εν τη θαλάσση άνευ αδείας (η Δημητσάνα ως γνωστόν απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από την θάλασσα). Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ’ όλην την διάρκειαν της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τας θαλάσσας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγήν εκουσίας απαγωγής μεταξύ των.
 


Άρθρον 7ον: Όσοι παρ’ εμού οφθώσει και των οργάνων μου, εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλωσι ραβδώσι ανελλειπώς εις το κρατητηρίω.
 


Άρθρον 8ον: Απαγορέυεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών, προς αποφυγήν καταπατήσεως παίδωνως και από ρυτήρος ελαύντος πόδας των κτηνών και,ως λόγου χάριν είδον άρεννα τινά σπεύδοντα, ψιτ ψιτ ψιτ, όπισθεν θηλέου τινός, ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και κατεπάτησαν την αισθήτα του ποδός ταύτης και, ας είναι, άλλην ημέραν θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα.Και δια να είμεθα εν τάξει, οι παραβάται θα διώκονται βάση του άρθρου 1072 του ποινικού νόμου.


Άρθρον 9ον: Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω πλην λεσχών, την δύσιν του ηλίου, των οινοπώλείων την 11ην της νυκτός, των Δε θεαμάτωντην 12ην μεταμεσονυκτίου πλην του δημοσίου θεάματος της καραζογκιαρίας την πρωίαν, περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου, εις την γήν των αβδηρινών κοινοτήτων. Και αυτό, διότι θα παρίσταται ο υποφενόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

Άρθρον 10ον: Απαγορεύεται ενώπιων ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός διά διμούτσουνης, το απότομο βήξιμο, η εκκαθάρισις ρινών (επιτρεπομένου τούτου εν απομεμακρυσμένη συνοικία και περί λύχνων αφάς όπως λέγανε οι παππούδες μας).

Άρθρον 11ον: Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.
 


Άρθρον 12ον: Απαγορεύεται το συνομιλείν με άτομα εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας ως και το τέραγμα του ύδατος δι’ αερίων (αφεδρωνοκρουσιών).
 


Άρθρον 13ον: Απαγορέυεται κατά το ουρίεν το παίξιμο του κρέατος.
 


Άρθρον 14ον και τελευταίον: Περί μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυσιν πάσας ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονοσπόρων, ποδάγρας κτλ.


Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ’ εμέ όργανα.


Εν Δμητσάνη την 3ην Δεκεμβρίου 1883
Ο Αστυνομικός Διοικητής
ΕΜΜ.ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
Υπενωματάρχης


Δημοσιεύθηκε στην
"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"